វិធី​គ្រប់​គ្រង​ជំងឺ​ហឺត​ ​​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធ​ភាព

(សុខភាព)៖ ថ្នាំព្យាបាលជំងឺហឺតអាចបន្ថយអាការៈ និងពង្រឹងដល់ជីវិតរស់នៅបានកាន់តែប្រសើរ។ អត្ថប្រយោជ ន៍នៃការគ្រប់គ្រងជំងឺហឺតបានល្អនោះមានដូចជា៖

ជួយឲ្យការដកដង្ហើមកាន់តែល្អជាងមុន បង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមលេងកីឡា និងសកម្ម ភាពរាងកាយផ្សេងៗទៀតបានគេងលក់កាន់តែស្រួលជាងមុន មិនបាច់មានបញ្ហាដកដង្ហើមលឺដូចហួច និងក្អកដូចមុនទៀតទេ ចៀសវាងការសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ៕

You might also like More from author