ក្រសួងសុខាភិបាល ហាមប្រជាពលរដ្ឋ ប្រើប្រាស់ឱសថបំប៉នសុខភាព ដែលលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ គ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត

(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ដោយការប្រើប្រាស់ឱសថបំប៉ន គ្មានប្រភពច្បាស់លាស់, គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាស់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល ពិសេសលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើម នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ហាមប្រើប្រាស់ឱសថទាំងនោះដាច់ខាត។
ព័ត៌មានលម្អិត មានដូចខាងក្រោមនេះ ៖

You might also like More from author